ทฤษฎีดนตรี

ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเล่นดนตรีและเพื่อนำไปต่อยอดในการสอบเกรดหรือสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยทางดนตรี